Vietnamees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Milý Johne,
Gửi Vi,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Milá maminko, Milý tatínku,
Gửi bố / mẹ,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Milý strýčku Jerome,
Cháu chào chú Triều,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ahoj Johne,
Lam thân mến,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Čau Johne,
Thương thân mến,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Johne,
Tùng à,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Můj milý/Moje milá,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Anh / Em thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Nejdražší Johne,
Trúc thân yêu,
Informeel, aanhef voor een partner
Děkuji za Tvůj dopis.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Antwoord bij een briefwisseling
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Antwoord bij een briefwisseling
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Už máš nějaké plány na... ?
Bạn có rảnh vào...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mình rất vui khi được biết...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Je mi moc líto, že...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... posílá pozdrav!
... gửi lời chào cho bạn.
De groeten doen aan een derde persoon
Pozdravuj ode mě... .
Cho mình gửi lời chào tới...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Těším se na tvojí odpověď.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš brzy.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš mi prosím, až...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Opatruj se.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brief aan familie en vrienden
Miluji tě.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brief aan partner
S přáním všeho nejlepšího,
Thân ái,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Mějte se moc hezky,
Thân,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Nejsrdečnější pozdravy,
Thân thương,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Jen to nejlepší,
Thân mến,
Informeel, brief aan familie of vrienden
S láskou,
Thân mến,
Informeel, brief aan familie of vrienden
S láskou,
Thân thương,
Informeel, brief aan familie
S láskou,
Thân thương,
Informeel, brief aan familie