Vietnamees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

เรียน จอห์น
Gửi Vi,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
เรียนคุณลุง เจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Lam thân mến,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
จอห์น
Tùng à,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
ที่รักของฉัน
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
สุดที่รักของฉัน
Anh / Em thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Trúc thân yêu,
Informeel, aanhef voor een partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Antwoord bij een briefwisseling
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Antwoord bij een briefwisseling
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... gửi lời chào cho bạn.
De groeten doen aan een derde persoon
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brief aan familie en vrienden
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brief aan partner
ขอให้โชคดี
Thân ái,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
ขอให้โชคดี
Thân,
Informeel, brief aan familie of vrienden
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Thân thương,
Informeel, brief aan familie of vrienden
โชคดี
Thân mến,
Informeel, brief aan familie of vrienden
ด้วยความรักยิ่ง
Thân mến,
Informeel, brief aan familie of vrienden
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Thân thương,
Informeel, brief aan familie
รักอย่างมาก
Thân thương,
Informeel, brief aan familie