Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

소연이에게
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
부모님께,
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
삼촌께
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
안녕 현주야!
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
야 미영아,
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
미영,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
내 사랑에게,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
사랑하는 현정씨
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
편지 주셔서 감사합니다.
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
...관련 계획이 있나요?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
...을 알려주게 되어 기뻐.
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...도 안부를 물으십니다.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
...께도 안부 전해 주십시오.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
빨리 답장 주세요.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
... 이면 답장을 주세요.
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
건강히 지내세요.
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
사랑합니다.
Mi amas vin.
Brief aan partner
그리운 마음 담아 ... 가.
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
그리운 마음 담아 ... 드림
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
감사하며, ... 드림
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
... 드림 (보냄)
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
사랑을 보내며, ... 드림
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
사랑과 함께 보냅니다.
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
사랑하는 마음으로,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie