Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Caro Luca,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Cari mamma e papà,
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Caro zio Flavio,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ciao Matteo,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Ciao Matty!
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Luca,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Tesoro,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Amore,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amore mio,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Grazie per avermi scritto.
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
Che bello sentirti!
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hai già dei piani per...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Sono felice di annunciarti che...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Sono davvero felice di sapere che...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi dispiace sapere che...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ti manda i suoi saluti.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
Salutami...
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Spero di avere presto tue notizie.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi presto.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi non appena...
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Stammi bene.
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
Ti amo.
Mi amas vin.
Brief aan partner
I migliori auguri
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Con i migliori auguri
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cari saluti
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tante belle cose
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Con tanto amore
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tanti cari saluti
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
Con affetto,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie