Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Estimata John,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata paĉjo/panjo,
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via letero.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Het ga je goed.
Brief aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Brief aan partner
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Multe da amo,
Liefs,
Informeel, brief aan familie
Multa amo,
Liefs,
Informeel, brief aan familie