Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Estimata John,
소연이에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata paĉjo/panjo,
부모님께,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
안녕 현주야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
야 미영아,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
미영,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
내 사랑에게,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
사랑하는 현정씨
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via letero.
편지 주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
...관련 계획이 있나요?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
...도 안부를 물으십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
...께도 안부 전해 주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
빨리 답장 주세요.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
... 이면 답장을 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
건강히 지내세요.
Brief aan familie en vrienden
Mi amas vin.
사랑합니다.
Brief aan partner
Ĉion bonan,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
감사하며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
... 드림 (보냄)
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
사랑을 보내며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Multe da amo,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, brief aan familie
Multa amo,
사랑하는 마음으로,
Informeel, brief aan familie