Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Estimata John,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata paĉjo/panjo,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
太郎くんへ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
太郎くんへ
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via letero.
お手紙ありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
・・・・をお知らせします。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていました。
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
・・・・によろしく言っておいてね。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
お返事を待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
はやく返事を書いてね。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
・・・・の時は連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
なにか報告があったらまた教えてください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
元気でね
Brief aan familie en vrienden
Mi amas vin.
好きだよ
Brief aan partner
Ĉion bonan,
じゃあね
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
じゃあね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
またね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Multe da amo,
元気でね
Informeel, brief aan familie
Multa amo,
体に気をつけてね
Informeel, brief aan familie