Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Estimata John,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata paĉjo/panjo,
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via letero.
Thank you for your letter.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his / her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Take care.
Brief aan familie en vrienden
Mi amas vin.
I love you.
Brief aan partner
Ĉion bonan,
Best wishes,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
With best wishes,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
All the best,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
All my love,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Multe da amo,
Lots of love,
Informeel, brief aan familie
Multa amo,
Much love,
Informeel, brief aan familie