Vietnamees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
Gửi Vi,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Gửi bố / mẹ,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Cháu chào chú Triều,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Lam thân mến,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Thương thân mến,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Tùng à,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Anh / Em thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Trúc thân yêu,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Bạn có rảnh vào...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Mình rất vui khi được biết...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Mình rất tiếc khi hay tin...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
... gửi lời chào cho bạn.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Cho mình gửi lời chào tới...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Hãy hồi âm cho mình khi...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brief aan familie en vrienden
I love you.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brief aan partner
Best wishes,
Thân ái,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Thân,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
Thân thương,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
Thân mến,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
Thân mến,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
Thân thương,
Informeel, brief aan familie
Much love,
Thân thương,
Informeel, brief aan familie