Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
I love you.
Mi amas vin.
Brief aan partner
Best wishes,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
Much love,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie