Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
谢谢您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
你有没有...的计划?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
当...,请回复
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
保重。
Brief aan familie en vrienden
I love you.
我爱你。
Brief aan partner
Best wishes,
衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
最衷心的问候,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
一切顺利,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
致以我的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie
Much love,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie