Vietnamees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

亲爱的约翰,
Gửi Vi,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
亲爱的妈妈/爸爸,
Gửi bố / mẹ,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
亲爱的Jerome叔叔,
Cháu chào chú Triều,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
你好,约翰,
Lam thân mến,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
嘿,约翰,
Thương thân mến,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
约翰,
Tùng à,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
我亲爱的,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
我最亲爱的,
Anh / Em thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
最亲爱的约翰,
Trúc thân yêu,
Informeel, aanhef voor een partner
谢谢您的来信。
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Antwoord bij een briefwisseling
很高兴再次收到您的来信。
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Antwoord bij een briefwisseling
对不起,这么久没有给你写信。
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

我给您写信是为了告诉您...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
你有没有...的计划?
Bạn có rảnh vào...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
非常感谢发送/邀请/附上...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
很高兴宣布...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
听到...我非常高兴
Mình rất vui khi được biết...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
很遗憾地告诉你们...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
听到...很遗憾
Mình rất tiếc khi hay tin...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...致上他/她的祝福。
... gửi lời chào cho bạn.
De groeten doen aan een derde persoon
代我向...问好。
Cho mình gửi lời chào tới...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
我期待着尽快能收到您的回复。
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
尽快回复。
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
当...,请回复
Hãy hồi âm cho mình khi...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
如果你有更多消息时,请发送给我。
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
保重。
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brief aan familie en vrienden
我爱你。
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brief aan partner
衷心的祝福,
Thân ái,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
致以最衷心的祝福,
Thân,
Informeel, brief aan familie of vrienden
最衷心的问候,
Thân thương,
Informeel, brief aan familie of vrienden
一切顺利,
Thân mến,
Informeel, brief aan familie of vrienden
致以我的祝福,
Thân mến,
Informeel, brief aan familie of vrienden
衷心祝福,
Thân thương,
Informeel, brief aan familie
衷心祝福,
Thân thương,
Informeel, brief aan familie