Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
We are happy to announce the birth of…
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
With love and hope we welcome…to the world.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
…and…are engaged.
Bekendmaking van een verloving
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
…are happy to announce their engagement.
Bekendmaking van een verloving door het paar
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
We are happy to announce the engagement of…and…
Bekendmaking van een verloving
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Bekendmaking van een huwelijk
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
Ni invitas al...
You are cordially invited to…
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
Ni devus tre multe kiel vi venus.
We would very much like you to come.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Would you like to come to…for…?
Informeel, uitnodiging van vrienden