Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Navragen wat het minimumloon is van het land
Tôi __________.
ฉันเป็น ___________________
Verklaren wat uw arbeidspositie is
có việc làm
ผู้มีงานทำ
Type arbeidspositie
Không có việc làm
ผู้ว่างงาน
Type arbeidspositie
doanh nhân
ผู้ประกอบการ
Type arbeidspositie
tự làm chủ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type arbeidspositie
thực tập sinh
เด็กฝึกงาน
Type arbeidspositie
tình nguyện viên
อาสาสมัคร
Type arbeidspositie
tư vấn viên
ที่ปรึกษา
Type arbeidspositie
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Tôi có hợp đồng _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
toàn thời gian
เต็มเวลา
Type arbeidsovereenkomst
bán thời gian
นอกเวลา
Type arbeidsovereenkomst
hạn định
มีกำหนดเวลา
Type arbeidsovereenkomst
lâu dài
พนักงานประจำ
Type arbeidsovereenkomst
thời vụ
ตามช่วงเวลา
Type arbeidsovereenkomst
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Tôi muốn hỏi về___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Verlof aanvragen
nghỉ sinh đẻ
การลาคลอด
Type verlof
nghỉ làm cha
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Type verlof
nghỉ ốm
การลาป่วย
Type verlof
ngày nghỉ
การหยุดงานเอง
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Navragen van belastingen
Tôi muốn báo cáo thu nhập
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Belastingteruggaveopties
tôi có nợ tiền thuế hay không
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Belastingteruggaveopties