Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Mohu legálně pracovat v [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Potřebuji pracovní povolení?
请问我需要工作许可证吗?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Jaká je národní minimální mzda?
全国最低工资是多少?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Já jsem ___________________ .
我是___________________ 。
Verklaren wat uw arbeidspositie is
zaměstnaný
雇佣
Type arbeidspositie
nezaměstnaný
待业
Type arbeidspositie
podnikatel
企业家
Type arbeidspositie
osoba samostatně výdělečně činná
自雇者
Type arbeidspositie
stážista
实习生
Type arbeidspositie
dobrovolník
志愿者
Type arbeidspositie
poradce
顾问
Type arbeidspositie
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
我想要以自由职业者身份登记。
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
你提供哪种类型的工作合同?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mám ______________ smlouvu.
我有一个______________合同。
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
na plný úvazek
全职
Type arbeidsovereenkomst
na poloviční úvazek
兼职
Type arbeidsovereenkomst
na dobu určitou
定期合同
Type arbeidsovereenkomst
trvalá pozice
永久合同
Type arbeidsovereenkomst
sezonní práce
季节性合同
Type arbeidsovereenkomst
Kde budu dostávat výplatu?
我什么时候能拿到我的工资?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Rád/a bych žádal/a o _________.
我想要_________。
Verlof aanvragen
mateřská dovolená
产假
Type verlof
otcovská dovolená
陪产假
Type verlof
nemocenská
病假
Type verlof
volný den
请假
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Rád/a bych vědel/a více o daních.
我想要了解纳税的相关信息。
Navragen van belastingen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
我想要申报我的收入。
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kdo mi dá vědět ______________?
谁会告诉我______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
výše kolik dostanu zpátky
我的税收返还是多少
Belastingteruggaveopties
jestliže musím zaplatit více daní
我是否要交更多税
Belastingteruggaveopties