Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Navragen wat het minimumloon is van het land
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Type arbeidspositie
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Type arbeidspositie
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Type arbeidspositie
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Type arbeidspositie
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Type arbeidspositie
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
เต็มเวลา
toàn thời gian
Type arbeidsovereenkomst
นอกเวลา
bán thời gian
Type arbeidsovereenkomst
มีกำหนดเวลา
hạn định
Type arbeidsovereenkomst
พนักงานประจำ
lâu dài
Type arbeidsovereenkomst
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Type arbeidsovereenkomst
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Verlof aanvragen
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Type verlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Type verlof
การลาป่วย
nghỉ ốm
Type verlof
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Navragen van belastingen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Belastingteruggaveopties
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Belastingteruggaveopties