Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Am I eligible to work in [country]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Do I need a social security number before I start working?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Do I need a work permit?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
What is the national minimum wage?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Navragen wat het minimumloon is van het land
I am ___________________ .
Tôi __________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employed
có việc làm
Type arbeidspositie
unemployed
Không có việc làm
Type arbeidspositie
an entrepreneur
doanh nhân
Type arbeidspositie
self-employed
tự làm chủ
Type arbeidspositie
an intern
thực tập sinh
Type arbeidspositie
a volunteer
tình nguyện viên
Type arbeidspositie
a consultant
tư vấn viên
Type arbeidspositie
I would like to register as a freelance professional.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

What type of employment contract do you have?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
I have a ______________ contract.
Tôi có hợp đồng _________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
full-time
toàn thời gian
Type arbeidsovereenkomst
part-time
bán thời gian
Type arbeidsovereenkomst
fixed-term
hạn định
Type arbeidsovereenkomst
permanent
lâu dài
Type arbeidsovereenkomst
seasonal
thời vụ
Type arbeidsovereenkomst
When do I get my paycheck?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
I would like to ask for _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Verlof aanvragen
maternity leave
nghỉ sinh đẻ
Type verlof
paternity leave
nghỉ làm cha
Type verlof
sick leave
nghỉ ốm
Type verlof
days off
ngày nghỉ
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

I would like to have some information on taxation.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Navragen van belastingen
I would like to report my earnings.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
When is the deadline to send my tax return?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Who will let me know ______________ ?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
how much my refund is
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Belastingteruggaveopties
if I owe more tax
tôi có nợ tiền thuế hay không
Belastingteruggaveopties