Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Am I eligible to work in [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Do I need a social security number before I start working?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Do I need a work permit?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
What is the national minimum wage?
Qual è il salario minimo?
Navragen wat het minimumloon is van het land
I am ___________________ .
Sono ____________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employed
impiegato/a
Type arbeidspositie
unemployed
disoccupato/a
Type arbeidspositie
an entrepreneur
un imprenditore/un'imprenditrice
Type arbeidspositie
self-employed
un lavoratore autonomo
Type arbeidspositie
an intern
uno/a stagista
Type arbeidspositie
a volunteer
un/una volontario/a
Type arbeidspositie
a consultant
un/a consulente
Type arbeidspositie
I would like to register as a freelance professional.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

What type of employment contract do you have?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
I have a ______________ contract.
Ho un contratto _________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
full-time
a tempo pieno
Type arbeidsovereenkomst
part-time
part-time
Type arbeidsovereenkomst
fixed-term
a tempo determinato
Type arbeidsovereenkomst
permanent
a tempo indeterminato
Type arbeidsovereenkomst
seasonal
stagionale
Type arbeidsovereenkomst
When do I get my paycheck?
Quando viene versato lo stipendio?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
I would like to ask for _________.
Vorrei chiedere ___________.
Verlof aanvragen
maternity leave
il congedo di maternità
Type verlof
paternity leave
il congedo di paternità
Type verlof
sick leave
il congedo per malattia
Type verlof
days off
dei giorni liberi
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

I would like to have some information on taxation.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Navragen van belastingen
I would like to report my earnings.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
When is the deadline to send my tax return?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Who will let me know ______________ ?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
how much my refund is
quanto mi verrà rimborsato
Belastingteruggaveopties
if I owe more tax
se devo pagare più tasse
Belastingteruggaveopties