Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Jag vill anmäla mig till universitetet.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Jag vill anmäla mig till en ___________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kandidatkurs
ปริญญาตรี
cursussen
avancerad kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
cursussen
doktorandkurs
ปริญญาเอก
cursussen
fulltidskurs
เต็มเวลา
cursussen
deltidskurs
นอกเวลา
cursussen
onlinekurs
ออนไลน์
cursussen
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
en termin
หนึ่งภาคการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ett läsår
หนึ่งปีการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Garanterar universitetet boende?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Innefattar kursen en praktikperiod?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Vilka är språkkraven?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hur fungerar _______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informatie vragen over het systeem
poängsystemet
หน่วยกิตวิชา
Type systeem
betygssättningen
การให้คะแนน
Type systeem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Hur är undervisningen?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Vragen naar de leermethoden
Finns det _______?
มี _____________ ไหม
Vragen naar de leermethoden
föreläsningar
การบรรยาย
Type cursus
seminarier
การสัมมนา
Type cursus
handledning
การกวดวิชา
Type cursus
konferenser
การประชุม
Type cursus
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
När är tentaperioderna?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vragen wanneer de examens zijn
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Har universitetet en idrottsanläggning?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Arrangerar skolan också utflykter?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vragen of de school ook excursies organiseert
Vilka program erbjuds?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Zich informeren over beurzen
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
skolavgifter
ค่าเล่าเรียน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
mina levnadskostnader
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
barnomsorg
การดูแลเด็ก
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Vilka typer av stipendier finns det?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen