Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
đại học
ปริญญาตรี
cursussen
thạc sỹ
บัณฑิตวิทยาลัย
cursussen
tiến sĩ
ปริญญาเอก
cursussen
toàn thời gian
เต็มเวลา
cursussen
bán thời gian
นอกเวลา
cursussen
trực tuyến
ออนไลน์
cursussen
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
một kì
หนึ่งภาคการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
một năm học
หนึ่งปีการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hệ thống _________ như thế nào?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informatie vragen over het systeem
tín chỉ
หน่วยกิตวิชา
Type systeem
chấm điểm
การให้คะแนน
Type systeem
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Vragen naar de leermethoden
Có_________ hay không?
มี _____________ ไหม
Vragen naar de leermethoden
bài giảng
การบรรยาย
Type cursus
hội thảo
การสัมมนา
Type cursus
hướng dẫn riêng
การกวดวิชา
Type cursus
hội nghị
การประชุม
Type cursus
Có những khóa học mùa hè nào?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vragen wanneer de examens zijn
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vragen of de school ook excursies organiseert
Có những chương trình nào?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Zich informeren over beurzen
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
học phí
ค่าเล่าเรียน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
chi phí sinh hoạt
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
chăm sóc trẻ em
การดูแลเด็ก
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Có những loại học bổng nào hiện có?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen