Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
bakalářské studium
ปริญญาตรี
cursussen
postgraduální studium
บัณฑิตวิทยาลัย
cursussen
doktorské studium
ปริญญาเอก
cursussen
prezenční studium
เต็มเวลา
cursussen
kombinované studium
นอกเวลา
cursussen
online
ออนไลน์
cursussen
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
หนึ่งภาคการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
celý akademický rok
หนึ่งปีการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Musím jako výměnný student platit školné?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jaké jsou jazykové požadavky?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jaký je ____________ systém?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informatie vragen over het systeem
kredity
หน่วยกิตวิชา
Type systeem
známkování
การให้คะแนน
Type systeem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Jaké vyučovací metody jsou používány?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Vragen naar de leermethoden
Jsou tam _____________ ?
มี _____________ ไหม
Vragen naar de leermethoden
přednášky
การบรรยาย
Type cursus
semináře
การสัมมนา
Type cursus
konsultace
การกวดวิชา
Type cursus
konference
การประชุม
Type cursus
Jaké předměty nabízí letní škola?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kdy jsou zkoušky?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vragen wanneer de examens zijn
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Nabízíte detailní popis kurzu?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Pořádáte exkurze?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jaké programy nabízí vaše škola?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Zich informeren over beurzen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
školné
ค่าเล่าเรียน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
životní náklady
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
péče o dítě
การดูแลเด็ก
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen