Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
bakalářské studium
ένα προπτυχιακό
cursussen
postgraduální studium
ένα μεταπτυχιακό
cursussen
doktorské studium
ένα διδακτορικό
cursussen
prezenční studium
πλήρους απασχόλησης
cursussen
kombinované studium
μερικής απασχόλησης
cursussen
online
εξ αποστάσεως
cursussen
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
ένα εξάμηνο
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
celý akademický rok
ένα ακαδημαϊκό έτος
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Musím jako výměnný student platit školné?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jaké jsou jazykové požadavky?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jaký je ____________ systém?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Informatie vragen over het systeem
kredity
πόντων
Type systeem
známkování
βαθμολόγησης
Type systeem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Vragen naar de leermethoden
Jsou tam _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Vragen naar de leermethoden
přednášky
διαλέξεις
Type cursus
semináře
σεμινάρια
Type cursus
konsultace
προγράμματα εκμάθησης
Type cursus
konference
συνέδρια
Type cursus
Jaké předměty nabízí letní škola?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kdy jsou zkoušky?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vragen wanneer de examens zijn
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Nabízíte detailní popis kurzu?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Pořádáte exkurze?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jaké programy nabízí vaše škola?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Zich informeren over beurzen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
školné
δίδακτρα
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
životní náklady
τα έξοδα διαβίωσής μου
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
péče o dítě
τη φροντίδα των παιδιών
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen