Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
我想要进入大学学习。
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
我想要申请______________课程。
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
bakalářské studium
本科生
cursussen
postgraduální studium
研究生
cursussen
doktorské studium
博士生
cursussen
prezenční studium
全日制
cursussen
kombinované studium
非全日
cursussen
online
网上课程
cursussen
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
一学期
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
celý akademický rok
一学年
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
请问学生工作有什么限制?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
我需要提供材料原件还是复印件?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
请问该所大学的入学要求是什么?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
请问大学能保证我的住宿吗?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
课程内容涵盖实习吗?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Musím jako výměnný student platit školné?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jaké jsou jazykové požadavky?
对【语言】的要求是什么?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jaký je ____________ systém?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Informatie vragen over het systeem
kredity
学分制
Type systeem
známkování
打分制
Type systeem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Jaké vyučovací metody jsou používány?
这里的教学风格是什么样的?
Vragen naar de leermethoden
Jsou tam _____________ ?
这里有_____________?
Vragen naar de leermethoden
přednášky
讲座
Type cursus
semináře
研讨会
Type cursus
konsultace
个别辅导
Type cursus
konference
会议
Type cursus
Jaké předměty nabízí letní škola?
暑期学校提供哪些课程呢?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kdy jsou zkoušky?
考试何时举行?
Vragen wanneer de examens zijn
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
大学里有体育馆吗?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
我如何加入学生组织?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
我在这里可以学习什么语言?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Nabízíte detailní popis kurzu?
您有课程的详细介绍吗?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
一个班级里最多有多少个学生?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
贵校都有哪些设施?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Pořádáte exkurze?
请问你们安排郊游吗?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jaké programy nabízí vaše škola?
你们提供哪些项目呢?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
我想了解关于助学金的信息。
Zich informeren over beurzen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
有哪些组织可以资助我的学习?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
školné
学费
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
životní náklady
生活费用
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
péče o dítě
儿童托管
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
请问有哪些奖学金?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen