Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ปริญญาตรี
kandidatkurs
cursussen
บัณฑิตวิทยาลัย
avancerad kurs
cursussen
ปริญญาเอก
doktorandkurs
cursussen
เต็มเวลา
fulltidskurs
cursussen
นอกเวลา
deltidskurs
cursussen
ออนไลน์
onlinekurs
cursussen
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
หนึ่งภาคการศึกษา
en termin
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
หนึ่งปีการศึกษา
ett läsår
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garanterar universitetet boende?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Innefattar kursen en praktikperiod?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Vilka är språkkraven?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hur fungerar _______ ?
Informatie vragen over het systeem
หน่วยกิตวิชา
poängsystemet
Type systeem
การให้คะแนน
betygssättningen
Type systeem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Hur är undervisningen?
Vragen naar de leermethoden
มี _____________ ไหม
Finns det _______?
Vragen naar de leermethoden
การบรรยาย
föreläsningar
Type cursus
การสัมมนา
seminarier
Type cursus
การกวดวิชา
handledning
Type cursus
การประชุม
konferenser
Type cursus
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
När är tentaperioderna?
Vragen wanneer de examens zijn
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Har universitetet en idrottsanläggning?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Arrangerar skolan också utflykter?
Vragen of de school ook excursies organiseert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vilka program erbjuds?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Zich informeren over beurzen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
ค่าเล่าเรียน
skolavgifter
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
mina levnadskostnader
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
การดูแลเด็ก
barnomsorg
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vilka typer av stipendier finns det?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen