Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ปริญญาตรี
bakalářské studium
cursussen
บัณฑิตวิทยาลัย
postgraduální studium
cursussen
ปริญญาเอก
doktorské studium
cursussen
เต็มเวลา
prezenční studium
cursussen
นอกเวลา
kombinované studium
cursussen
ออนไลน์
online
cursussen
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
หนึ่งปีการศึกษา
celý akademický rok
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Musím jako výměnný student platit školné?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jaké jsou jazykové požadavky?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jaký je ____________ systém?
Informatie vragen over het systeem
หน่วยกิตวิชา
kredity
Type systeem
การให้คะแนน
známkování
Type systeem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Vragen naar de leermethoden
มี _____________ ไหม
Jsou tam _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
การบรรยาย
přednášky
Type cursus
การสัมมนา
semináře
Type cursus
การกวดวิชา
konsultace
Type cursus
การประชุม
konference
Type cursus
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jaké předměty nabízí letní škola?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kdy jsou zkoušky?
Vragen wanneer de examens zijn
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pořádáte exkurze?
Vragen of de school ook excursies organiseert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Zich informeren over beurzen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
ค่าเล่าเรียน
školné
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
životní náklady
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
การดูแลเด็ก
péče o dítě
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen