Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Me gustaría matricularme en la universidad.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Me quiero matricular _______________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ปริญญาตรี
en un grado
cursussen
บัณฑิตวิทยาลัย
en un posgrado
cursussen
ปริญญาเอก
en un doctorado
cursussen
เต็มเวลา
a tiempo completo
cursussen
นอกเวลา
a tiempo parcial
cursussen
ออนไลน์
a distancia
cursussen
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
หนึ่งปีการศึกษา
un curso académico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ระบบ ____________ เป็นยังไง
¿Cómo es el sistema _____________?
Informatie vragen over het systeem
หน่วยกิตวิชา
de créditos
Type systeem
การให้คะแนน
de notas
Type systeem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Vragen naar de leermethoden
มี _____________ ไหม
¿Hay ______________?
Vragen naar de leermethoden
การบรรยาย
clases teóricas
Type cursus
การสัมมนา
seminarios
Type cursus
การกวดวิชา
tutorías
Type cursus
การประชุม
conferencias
Type cursus
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Vragen wanneer de examens zijn
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
¿Hay pruebas de nivel?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
¿Organizan también excursiones?
Vragen of de school ook excursies organiseert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
¿Qué programas ofertan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Zich informeren over beurzen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Necesito ayuda financiera para ______________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
ค่าเล่าเรียน
matrícula
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
gastos personales
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
การดูแลเด็ก
manutención de hijos menores
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
¿Qué becas puedo solicitar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen