Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ปริญญาตรี
бакалавриат
cursussen
บัณฑิตวิทยาลัย
аспирантура
cursussen
ปริญญาเอก
докторат/профессура
cursussen
เต็มเวลา
очная форма
cursussen
นอกเวลา
заочная форма
cursussen
ออนไลน์
онлайн обучение
cursussen
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
หนึ่งภาคการศึกษา
семестр
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
หนึ่งปีการศึกษา
академический год
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Какие ограничения на работу для студентов?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Каковы требования для поступления в университет?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Вы пришлете мне формальное предложение?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Университет гарантирует предоставление жилья?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Курс включает в себя период стажировки?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Каковы требования знания [язык] языка?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Какова система_____________?
Informatie vragen over het systeem
หน่วยกิตวิชา
кредитов
Type systeem
การให้คะแนน
оценок
Type systeem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Каков стиль преподавания?
Vragen naar de leermethoden
มี _____________ ไหม
Там есть___________?
Vragen naar de leermethoden
การบรรยาย
лекции
Type cursus
การสัมมนา
семинары
Type cursus
การกวดวิชา
учебные материалы
Type cursus
การประชุม
конференции
Type cursus
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Какие курсы предлагаются летними школами?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Когда проходят экзамены?
Vragen wanneer de examens zijn
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
В университете есть спортивный центр?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
У вас есть детальное описание курса?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Каково максимальное количество студентов в группе?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Вы организовываете экскурсии?
Vragen of de school ook excursies organiseert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Какие программы вы предлагаете?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Zich informeren over beurzen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
ค่าเล่าเรียน
плата за обучение
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
расходы на жизнь
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
การดูแลเด็ก
уход за ребенком
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Какие виды стипендий доступны?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen