Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ปริญญาตรี
student
cursussen
บัณฑิตวิทยาลัย
student cu diplomă
cursussen
ปริญญาเอก
doctorand
cursussen
เต็มเวลา
cu normă întreagă
cursussen
นอกเวลา
cu jumătate de normă
cursussen
ออนไลน์
la distanță
cursussen
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestru
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
หนึ่งปีการศึกษา
un an academic
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Există perioadă de practică în planul de studii?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Care este nivelul de [limba] cerută?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Cum este sistemul ____________?
Informatie vragen over het systeem
หน่วยกิตวิชา
de credite
Type systeem
การให้คะแนน
de note
Type systeem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Cum este sistemul de predare?
Vragen naar de leermethoden
มี _____________ ไหม
Sunt _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
การบรรยาย
cursuri teoretice
Type cursus
การสัมมนา
seminarii
Type cursus
การกวดวิชา
tutoriale
Type cursus
การประชุม
conferințe
Type cursus
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Când se susșine sesiunea de examene?
Vragen wanneer de examens zijn
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Are universitatea centru sportiv?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Ce facilitări oferă centrul?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organizați excursii de asemenea?
Vragen of de school ook excursies organiseert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Ce programă oferiți?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Zich informeren over beurzen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
ค่าเล่าเรียน
taxă de școlarizare
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
întreținere
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
การดูแลเด็ก
îngrijire copii minori
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen