Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ปริญญาตรี
een bacheloropleiding
cursussen
บัณฑิตวิทยาลัย
een postgraduaat
cursussen
ปริญญาเอก
een doctoraat
cursussen
เต็มเวลา
een voltijdse opleiding
cursussen
นอกเวลา
een deeltijdse opleiding
cursussen
ออนไลน์
een online cursus
cursussen
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
หนึ่งภาคการศึกษา
een semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
หนึ่งปีการศึกษา
een academisch jaar
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informatie vragen over het systeem
หน่วยกิตวิชา
creditsysteem
Type systeem
การให้คะแนน
beoordelingssysteem
Type systeem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Vragen naar de leermethoden
มี _____________ ไหม
Zijn er _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
การบรรยาย
lezingen
Type cursus
การสัมมนา
seminars
Type cursus
การกวดวิชา
tutorials
Type cursus
การประชุม
conferenties
Type cursus
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Wanneer worden de examens gehouden?
Vragen wanneer de examens zijn
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organiseren jullie ook excursies?
Vragen of de school ook excursies organiseert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Welke programma's bieden jullie aan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Zich informeren over beurzen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
ค่าเล่าเรียน
inschrijvingsgeld
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
kosten voor levensonderhoud
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
การดูแลเด็ก
kinderopvang
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen