Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Je voudrais m'inscrire à _________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ปริญญาตรี
une formation du premier cycle
cursussen
บัณฑิตวิทยาลัย
une formation du second cycle
cursussen
ปริญญาเอก
un doctorat
cursussen
เต็มเวลา
une formation à temps plein
cursussen
นอกเวลา
une formation à temps partiel
cursussen
ออนไลน์
une formation en ligne
cursussen
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
หนึ่งปีการศึกษา
une année académique
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Le logement est assuré par l'université ?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Comment fonctionne le système ______ ?
Informatie vragen over het systeem
หน่วยกิตวิชา
de crédits
Type systeem
การให้คะแนน
de notation
Type systeem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Vragen naar de leermethoden
มี _____________ ไหม
Y a-t-il ______ ?
Vragen naar de leermethoden
การบรรยาย
des cours magistraux
Type cursus
การสัมมนา
des séminaires
Type cursus
การกวดวิชา
des travaux dirigés
Type cursus
การประชุม
des conférences
Type cursus
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Vragen wanneer de examens zijn
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Vragen of de school ook excursies organiseert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Quels programmes offrez-vous ?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Zich informeren over beurzen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
ค่าเล่าเรียน
les frais d'inscription
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
les frais de subsistance
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
การดูแลเด็ก
la garde d'enfants
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Quels types de bourse sont disponibles ?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen