Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Haluaisin hakea yliopistoon.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Haluan hakea ________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ปริญญาตรี
kandidaatin ohjelmaan
cursussen
บัณฑิตวิทยาลัย
jatko-opintoihin
cursussen
ปริญญาเอก
tohtorin ohjelmaan
cursussen
เต็มเวลา
täysiaikaiseen ohjelmaan
cursussen
นอกเวลา
osa-aikaiseen ohjelmaan
cursussen
ออนไลน์
verkossa käytävään ohjelmaan
cursussen
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
หนึ่งภาคการศึกษา
lukukauden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
หนึ่งปีการศึกษา
lukuvuoden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Informatie vragen over het systeem
หน่วยกิตวิชา
opintopiste
Type systeem
การให้คะแนน
arvosana
Type systeem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Vragen naar de leermethoden
มี _____________ ไหม
Onko teillä ________?
Vragen naar de leermethoden
การบรรยาย
luentoja
Type cursus
การสัมมนา
seminaareja
Type cursus
การกวดวิชา
pienryhmäopetusta
Type cursus
การประชุม
konferensseja
Type cursus
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Koska tentit ovat?
Vragen wanneer de examens zijn
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Vragen of de school ook excursies organiseert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Zich informeren over beurzen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
ค่าเล่าเรียน
lukukausimaksut
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
elinkustannukseni
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
การดูแลเด็ก
lastenhoito
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen