Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Mi volas apliki por_____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ปริญญาตรี
kurso por studentoj
cursussen
บัณฑิตวิทยาลัย
kurso por postdiplomaj studentoj
cursussen
ปริญญาเอก
kurso por Ph.D.
cursussen
เต็มเวลา
plentempa kurso
cursussen
นอกเวลา
parttempa kurso
cursussen
ออนไลน์
enreta kurso
cursussen
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
หนึ่งภาคการศึกษา
semestro
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
หนึ่งปีการศึกษา
akademia jaro
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Informatie vragen over het systeem
หน่วยกิตวิชา
de kredito
Type systeem
การให้คะแนน
de noto
Type systeem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Kiom estas la instrua stilo?
Vragen naar de leermethoden
มี _____________ ไหม
Ĉu estas ______________?
Vragen naar de leermethoden
การบรรยาย
lekcioj
Type cursus
การสัมมนา
seminarioj
Type cursus
การกวดวิชา
lerniloj
Type cursus
การประชุม
konferencoj
Type cursus
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiam estas la ekzamenoj?
Vragen wanneer de examens zijn
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Ĉu estas universitata sportejo?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Vragen of de school ook excursies organiseert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Kio programojn vi proponas?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Zich informeren over beurzen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
ค่าเล่าเรียน
instrudepagoj
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
miaj vivelspezoj
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
การดูแลเด็ก
infanzorgado
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen