Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
我想要进入大学学习。
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
我想要申请______________课程。
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ปริญญาตรี
本科生
cursussen
บัณฑิตวิทยาลัย
研究生
cursussen
ปริญญาเอก
博士生
cursussen
เต็มเวลา
全日制
cursussen
นอกเวลา
非全日
cursussen
ออนไลน์
网上课程
cursussen
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
我想要在这所大学学习___________。
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
หนึ่งภาคการศึกษา
一学期
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
หนึ่งปีการศึกษา
一学年
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
请问学生工作有什么限制?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
我需要提供材料原件还是复印件?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
请问该所大学的入学要求是什么?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
请问大学能保证我的住宿吗?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
课程内容涵盖实习吗?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
我如何才能查看我的申请进程呢?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
对【语言】的要求是什么?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ระบบ ____________ เป็นยังไง
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Informatie vragen over het systeem
หน่วยกิตวิชา
学分制
Type systeem
การให้คะแนน
打分制
Type systeem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
这里的教学风格是什么样的?
Vragen naar de leermethoden
มี _____________ ไหม
这里有_____________?
Vragen naar de leermethoden
การบรรยาย
讲座
Type cursus
การสัมมนา
研讨会
Type cursus
การกวดวิชา
个别辅导
Type cursus
การประชุม
会议
Type cursus
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
暑期学校提供哪些课程呢?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
考试何时举行?
Vragen wanneer de examens zijn
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
我在哪里能找到所有的课程信息?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
大学里有体育馆吗?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
我如何加入学生组织?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
我在这里可以学习什么语言?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
有没有水平测试来评估我的水平?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
您有课程的详细介绍吗?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
一个班级里最多有多少个学生?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
贵校都有哪些设施?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
请问你们安排郊游吗?
Vragen of de school ook excursies organiseert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
你们提供哪些项目呢?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
我想了解关于助学金的信息。
Zich informeren over beurzen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
有哪些组织可以资助我的学习?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
我需要 ____________的财政补贴。
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
ค่าเล่าเรียน
学费
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
生活费用
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
การดูแลเด็ก
儿童托管
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
请问有哪些奖学金?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen