Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Gostaria de me matricular em uma universidade.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
graduação
ปริญญาตรี
cursussen
pós-graduação
บัณฑิตวิทยาลัย
cursussen
PhD
ปริญญาเอก
cursussen
tempo integral
เต็มเวลา
cursussen
meio período
นอกเวลา
cursussen
online
ออนไลน์
cursussen
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
um semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
um ano acadêmico
หนึ่งปีการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Vou receber uma proposta formal?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
A universidade também oferece acomodação?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
O curso também inclui um período de estágio?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Como é o sistema de ____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informatie vragen over het systeem
crédito
หน่วยกิตวิชา
Type systeem
notas
การให้คะแนน
Type systeem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Qual é o estilo de ensino?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Vragen naar de leermethoden
São _____________ ?
มี _____________ ไหม
Vragen naar de leermethoden
aulas expositivas
การบรรยาย
Type cursus
seminários
การสัมมนา
Type cursus
tutoriais
การกวดวิชา
Type cursus
conferências
การประชุม
Type cursus
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quando acontecem as provas?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vragen wanneer de examens zijn
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Há um complexo esportivo aqui?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quais línguas posso estudar em sua escola?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Qual é o número máximo de alunos por classe?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quais são as comodidades da escola?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Vocês também organizam excursões?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quais programas vocês oferecem?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Zich informeren over beurzen
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
mensalidades
ค่าเล่าเรียน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
despesas de subsistência
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
cuidados infantis
การดูแลเด็ก
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen