Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
graduação
ένα προπτυχιακό
cursussen
pós-graduação
ένα μεταπτυχιακό
cursussen
PhD
ένα διδακτορικό
cursussen
tempo integral
πλήρους απασχόλησης
cursussen
meio período
μερικής απασχόλησης
cursussen
online
εξ αποστάσεως
cursussen
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
um semestre
ένα εξάμηνο
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
um ano acadêmico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Vou receber uma proposta formal?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
A universidade também oferece acomodação?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
O curso também inclui um período de estágio?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Como é o sistema de ____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Informatie vragen over het systeem
crédito
πόντων
Type systeem
notas
βαθμολόγησης
Type systeem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Qual é o estilo de ensino?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Vragen naar de leermethoden
São _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Vragen naar de leermethoden
aulas expositivas
διαλέξεις
Type cursus
seminários
σεμινάρια
Type cursus
tutoriais
προγράμματα εκμάθησης
Type cursus
conferências
συνέδρια
Type cursus
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quando acontecem as provas?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vragen wanneer de examens zijn
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Há um complexo esportivo aqui?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quais são as comodidades da escola?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Vocês também organizam excursões?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quais programas vocês oferecem?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Zich informeren over beurzen
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
mensalidades
δίδακτρα
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
despesas de subsistência
τα έξοδα διαβίωσής μου
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
cuidados infantis
τη φροντίδα των παιδιών
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen