Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
studia licencjackie
ένα προπτυχιακό
cursussen
studia magisterskie
ένα μεταπτυχιακό
cursussen
studia doktoranckie
ένα διδακτορικό
cursussen
studia dzienne
πλήρους απασχόλησης
cursussen
studia zaoczne
μερικής απασχόλησης
cursussen
studia przez internet
εξ αποστάσεως
cursussen
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
ένα εξάμηνο
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
cały rok akademicki
ένα ακαδημαϊκό έτος
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jak działa system ______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Informatie vragen over het systeem
punktowy
πόντων
Type systeem
oceniania
βαθμολόγησης
Type systeem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Vragen naar de leermethoden
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Vragen naar de leermethoden
wykłady
διαλέξεις
Type cursus
ćwiczenia/seminaria
σεμινάρια
Type cursus
konsultacje
προγράμματα εκμάθησης
Type cursus
konferencje
συνέδρια
Type cursus
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vragen wanneer de examens zijn
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jak liczne są grupy?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Zich informeren over beurzen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
δίδακτρα
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
τα έξοδα διαβίωσής μου
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
τη φροντίδα των παιδιών
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen