Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Vorrei iscrivermi all'università.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
di laurea triennale
ปริญญาตรี
cursussen
di laurea magistrale
บัณฑิตวิทยาลัย
cursussen
di dottorato
ปริญญาเอก
cursussen
a tempo pieno
เต็มเวลา
cursussen
part-time
นอกเวลา
cursussen
online
ออนไลน์
cursussen
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
un anno accademico
หนึ่งปีการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Mi invierete una lettera di ammissione?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
L'università garantisce anche l'alloggio?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Che livello di [lingua] è richiesto?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Come funziona il sistema di __________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informatie vragen over het systeem
crediti
หน่วยกิตวิชา
Type systeem
valutazione
การให้คะแนน
Type systeem
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Quali sono i metodi d'insegnamento?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Vragen naar de leermethoden
Ci sono _______________?
มี _____________ ไหม
Vragen naar de leermethoden
lezioni frontali
การบรรยาย
Type cursus
seminari
การสัมมนา
Type cursus
esercitazioni
การกวดวิชา
Type cursus
conferenze
การประชุม
Type cursus
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quando si svolgono gli esami?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vragen wanneer de examens zijn
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
C'è un centro sportivo universitario?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Come posso unirmi ai club studenteschi?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Qual è il costo della vita a [città]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organizzate delle escursioni?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vragen of de school ook excursies organiseert
Che programmi offrite?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Zich informeren over beurzen
Quali enti possono finanziare i miei studi?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
le tasse universitarie
ค่าเล่าเรียน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
le spese di sostentamento
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
i servizi per l'infanzia
การดูแลเด็ก
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen