Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ένα προπτυχιακό
kandidatkurs
cursussen
ένα μεταπτυχιακό
avancerad kurs
cursussen
ένα διδακτορικό
doktorandkurs
cursussen
πλήρους απασχόλησης
fulltidskurs
cursussen
μερικής απασχόλησης
deltidskurs
cursussen
εξ αποστάσεως
onlinekurs
cursussen
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
ένα εξάμηνο
en termin
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ένα ακαδημαϊκό έτος
ett läsår
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Garanterar universitetet boende?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Innefattar kursen en praktikperiod?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Vilka är språkkraven?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hur fungerar _______ ?
Informatie vragen over het systeem
πόντων
poängsystemet
Type systeem
βαθμολόγησης
betygssättningen
Type systeem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Hur är undervisningen?
Vragen naar de leermethoden
Υπάρχουν _____________ ;
Finns det _______?
Vragen naar de leermethoden
διαλέξεις
föreläsningar
Type cursus
σεμινάρια
seminarier
Type cursus
προγράμματα εκμάθησης
handledning
Type cursus
συνέδρια
konferenser
Type cursus
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Πότε είναι οι εξετάσεις;
När är tentaperioderna?
Vragen wanneer de examens zijn
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Har universitetet en idrottsanläggning?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Arrangerar skolan också utflykter?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vilka program erbjuds?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Zich informeren over beurzen
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
δίδακτρα
skolavgifter
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τα έξοδα διαβίωσής μου
mina levnadskostnader
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τη φροντίδα των παιδιών
barnomsorg
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vilka typer av stipendier finns det?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen