Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Haluan hakea ________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ένα προπτυχιακό
kandidaatin ohjelmaan
cursussen
ένα μεταπτυχιακό
jatko-opintoihin
cursussen
ένα διδακτορικό
tohtorin ohjelmaan
cursussen
πλήρους απασχόλησης
täysiaikaiseen ohjelmaan
cursussen
μερικής απασχόλησης
osa-aikaiseen ohjelmaan
cursussen
εξ αποστάσεως
verkossa käytävään ohjelmaan
cursussen
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
ένα εξάμηνο
lukukauden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ένα ακαδημαϊκό έτος
lukuvuoden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Informatie vragen over het systeem
πόντων
opintopiste
Type systeem
βαθμολόγησης
arvosana
Type systeem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Vragen naar de leermethoden
Υπάρχουν _____________ ;
Onko teillä ________?
Vragen naar de leermethoden
διαλέξεις
luentoja
Type cursus
σεμινάρια
seminaareja
Type cursus
προγράμματα εκμάθησης
pienryhmäopetusta
Type cursus
συνέδρια
konferensseja
Type cursus
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Koska tentit ovat?
Vragen wanneer de examens zijn
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Zich informeren over beurzen
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
δίδακτρα
lukukausimaksut
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τα έξοδα διαβίωσής μου
elinkustannukseni
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τη φροντίδα των παιδιών
lastenhoito
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen