Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Je voudrais m'inscrire à _________.
_____________ ders almak istiyorum.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
une formation du premier cycle
lisans seviyesinde
cursussen
une formation du second cycle
lisans üstü seviyesinde
cursussen
un doctorat
doktora seviyesinde
cursussen
une formation à temps plein
tam zamanlı
cursussen
une formation à temps partiel
yarı zamanlı
cursussen
une formation en ligne
çevrimiçi
cursussen
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
bir dönem
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
une année académique
bir akademik yıl
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Le logement est assuré par l'université ?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Comment fonctionne le système ______ ?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Informatie vragen over het systeem
de crédits
kredi
Type systeem
de notation
notlama
Type systeem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Vragen naar de leermethoden
Y a-t-il ______ ?
_____________ var mı?
Vragen naar de leermethoden
des cours magistraux
ders
Type cursus
des séminaires
seminer
Type cursus
des travaux dirigés
uygulamalı ders
Type cursus
des conférences
konferanslar
Type cursus
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Sınavlar ne zaman?
Vragen wanneer de examens zijn
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quels programmes offrez-vous ?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Zich informeren over beurzen
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
les frais d'inscription
harçlar
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
les frais de subsistance
yaşam giderleri
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
la garde d'enfants
çocuk bakımı
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quels types de bourse sont disponibles ?
Ne tür burslar mevcut?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen