Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Je voudrais m'inscrire à l'université.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Je voudrais m'inscrire à _________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
une formation du premier cycle
ปริญญาตรี
cursussen
une formation du second cycle
บัณฑิตวิทยาลัย
cursussen
un doctorat
ปริญญาเอก
cursussen
une formation à temps plein
เต็มเวลา
cursussen
une formation à temps partiel
นอกเวลา
cursussen
une formation en ligne
ออนไลน์
cursussen
Je voudrais m'inscrire pour ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
une année académique
หนึ่งปีการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Le logement est assuré par l'université ?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quel niveau en [langue] est demandé ?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Comment fonctionne le système ______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informatie vragen over het systeem
de crédits
หน่วยกิตวิชา
Type systeem
de notation
การให้คะแนน
Type systeem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Vragen naar de leermethoden
Y a-t-il ______ ?
มี _____________ ไหม
Vragen naar de leermethoden
des cours magistraux
การบรรยาย
Type cursus
des séminaires
การสัมมนา
Type cursus
des travaux dirigés
การกวดวิชา
Type cursus
des conférences
การประชุม
Type cursus
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vragen wanneer de examens zijn
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Est-ce que vous organisez des excursions ?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quels programmes offrez-vous ?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Zich informeren over beurzen
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
les frais d'inscription
ค่าเล่าเรียน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
les frais de subsistance
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
la garde d'enfants
การดูแลเด็ก
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quels types de bourse sont disponibles ?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen