Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Je voudrais m'inscrire à _________.
Haluan hakea ________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
une formation du premier cycle
kandidaatin ohjelmaan
cursussen
une formation du second cycle
jatko-opintoihin
cursussen
un doctorat
tohtorin ohjelmaan
cursussen
une formation à temps plein
täysiaikaiseen ohjelmaan
cursussen
une formation à temps partiel
osa-aikaiseen ohjelmaan
cursussen
une formation en ligne
verkossa käytävään ohjelmaan
cursussen
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
lukukauden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
une année académique
lukuvuoden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Le logement est assuré par l'université ?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Comment fonctionne le système ______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Informatie vragen over het systeem
de crédits
opintopiste
Type systeem
de notation
arvosana
Type systeem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Vragen naar de leermethoden
Y a-t-il ______ ?
Onko teillä ________?
Vragen naar de leermethoden
des cours magistraux
luentoja
Type cursus
des séminaires
seminaareja
Type cursus
des travaux dirigés
pienryhmäopetusta
Type cursus
des conférences
konferensseja
Type cursus
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Koska tentit ovat?
Vragen wanneer de examens zijn
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quels programmes offrez-vous ?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Zich informeren over beurzen
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
les frais d'inscription
lukukausimaksut
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
les frais de subsistance
elinkustannukseni
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
la garde d'enfants
lastenhoito
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quels types de bourse sont disponibles ?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen