Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Haluaisin hakea yliopistoon.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Haluan hakea ________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kandidaatin ohjelmaan
ปริญญาตรี
cursussen
jatko-opintoihin
บัณฑิตวิทยาลัย
cursussen
tohtorin ohjelmaan
ปริญญาเอก
cursussen
täysiaikaiseen ohjelmaan
เต็มเวลา
cursussen
osa-aikaiseen ohjelmaan
นอกเวลา
cursussen
verkossa käytävään ohjelmaan
ออนไลน์
cursussen
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
lukukauden
หนึ่งภาคการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
lukuvuoden
หนึ่งปีการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Miten _______ -järjestelmä toimii?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informatie vragen over het systeem
opintopiste
หน่วยกิตวิชา
Type systeem
arvosana
การให้คะแนน
Type systeem
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Minkälainen opetustyyli teillä on?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Vragen naar de leermethoden
Onko teillä ________?
มี _____________ ไหม
Vragen naar de leermethoden
luentoja
การบรรยาย
Type cursus
seminaareja
การสัมมนา
Type cursus
pienryhmäopetusta
การกวดวิชา
Type cursus
konferensseja
การประชุม
Type cursus
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Koska tentit ovat?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vragen wanneer de examens zijn
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vragen of de school ook excursies organiseert
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Zich informeren over beurzen
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
lukukausimaksut
ค่าเล่าเรียน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
elinkustannukseni
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
lastenhoito
การดูแลเด็ก
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Millaisia stipendejä on saatavilla?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen