Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Mi volas apliki por_____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kurso por studentoj
ปริญญาตรี
cursussen
kurso por postdiplomaj studentoj
บัณฑิตวิทยาลัย
cursussen
kurso por Ph.D.
ปริญญาเอก
cursussen
plentempa kurso
เต็มเวลา
cursussen
parttempa kurso
นอกเวลา
cursussen
enreta kurso
ออนไลน์
cursussen
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
semestro
หนึ่งภาคการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
akademia jaro
หนึ่งปีการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informatie vragen over het systeem
de kredito
หน่วยกิตวิชา
Type systeem
de noto
การให้คะแนน
Type systeem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Kiom estas la instrua stilo?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Vragen naar de leermethoden
Ĉu estas ______________?
มี _____________ ไหม
Vragen naar de leermethoden
lekcioj
การบรรยาย
Type cursus
seminarioj
การสัมมนา
Type cursus
lerniloj
การกวดวิชา
Type cursus
konferencoj
การประชุม
Type cursus
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiam estas la ekzamenoj?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vragen wanneer de examens zijn
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Ĉu estas universitata sportejo?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vragen of de school ook excursies organiseert
Kio programojn vi proponas?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Zich informeren over beurzen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Mi bezonas financan helpon por ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
instrudepagoj
ค่าเล่าเรียน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
miaj vivelspezoj
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
infanzorgado
การดูแลเด็ก
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen