Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Mi volas apliki por_____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kurso por studentoj
ένα προπτυχιακό
cursussen
kurso por postdiplomaj studentoj
ένα μεταπτυχιακό
cursussen
kurso por Ph.D.
ένα διδακτορικό
cursussen
plentempa kurso
πλήρους απασχόλησης
cursussen
parttempa kurso
μερικής απασχόλησης
cursussen
enreta kurso
εξ αποστάσεως
cursussen
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
semestro
ένα εξάμηνο
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
akademia jaro
ένα ακαδημαϊκό έτος
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Informatie vragen over het systeem
de kredito
πόντων
Type systeem
de noto
βαθμολόγησης
Type systeem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Kiom estas la instrua stilo?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Vragen naar de leermethoden
Ĉu estas ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Vragen naar de leermethoden
lekcioj
διαλέξεις
Type cursus
seminarioj
σεμινάρια
Type cursus
lerniloj
προγράμματα εκμάθησης
Type cursus
konferencoj
συνέδρια
Type cursus
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiam estas la ekzamenoj?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vragen wanneer de examens zijn
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Ĉu estas universitata sportejo?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vragen of de school ook excursies organiseert
Kio programojn vi proponas?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Zich informeren over beurzen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
instrudepagoj
δίδακτρα
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
miaj vivelspezoj
τα έξοδα διαβίωσής μου
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
infanzorgado
τη φροντίδα των παιδιών
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen