Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

I would like to enroll at a university.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
I want to apply for _____________ course.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
an undergraduate
ένα προπτυχιακό
cursussen
a postgraduate
ένα μεταπτυχιακό
cursussen
a PhD
ένα διδακτορικό
cursussen
a full-time
πλήρους απασχόλησης
cursussen
a part-time
μερικής απασχόλησης
cursussen
an online
εξ αποστάσεως
cursussen
I would like to study at your university for ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
a semester
ένα εξάμηνο
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
an academic year
ένα ακαδημαϊκό έτος
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
What are the work restrictions for students?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
What are the entry requirements of the university?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Are you going to send me a formal offer?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Does the university guarantee accommodation as well?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Does the course involve an internship as well?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
How can I track the progress of my application?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
What are the [language] language requirements?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
What is the ____________ system like?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Informatie vragen over het systeem
credit
πόντων
Type systeem
marking
βαθμολόγησης
Type systeem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
What is the teaching style like?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Vragen naar de leermethoden
Are there _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Vragen naar de leermethoden
lectures
διαλέξεις
Type cursus
seminars
σεμινάρια
Type cursus
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Type cursus
conferences
συνέδρια
Type cursus
What courses are offered by summer schools?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
When are the exams held?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vragen wanneer de examens zijn
Where can I find information about all the courses available?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Is there a university sports center?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
How can I join student societies?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
What are the estimated living costs in [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

What languages can I study at your school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is there a placement test to assess my level?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Do you have a detailed description of the course?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
What is the maximum number of students in a class?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
What facilities are there in your school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Do you also arrange excursions?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vragen of de school ook excursies organiseert
What programs do you offer?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

I am here to inquire about funding opportunities.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Zich informeren over beurzen
Which bodies can fund my studies?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
I need financial help for ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tuition fees
δίδακτρα
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
my living expenses
τα έξοδα διαβίωσής μου
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
childcare
τη φροντίδα των παιδιών
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
What kinds of scholarships are available?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Where can I get a certificate of equivalency?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen