Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

I would like to enroll at a university.
我想要进入大学学习。
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
I want to apply for _____________ course.
我想要申请______________课程。
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
an undergraduate
本科生
cursussen
a postgraduate
研究生
cursussen
a PhD
博士生
cursussen
a full-time
全日制
cursussen
a part-time
非全日
cursussen
an online
网上课程
cursussen
I would like to study at your university for ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
a semester
一学期
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
an academic year
一学年
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
What are the work restrictions for students?
请问学生工作有什么限制?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
我需要提供材料原件还是复印件?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
What are the entry requirements of the university?
请问该所大学的入学要求是什么?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Are you going to send me a formal offer?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Does the university guarantee accommodation as well?
请问大学能保证我的住宿吗?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Does the course involve an internship as well?
课程内容涵盖实习吗?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
How can I track the progress of my application?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
What are the [language] language requirements?
对【语言】的要求是什么?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
What is the ____________ system like?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Informatie vragen over het systeem
credit
学分制
Type systeem
marking
打分制
Type systeem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
What is the teaching style like?
这里的教学风格是什么样的?
Vragen naar de leermethoden
Are there _____________ ?
这里有_____________?
Vragen naar de leermethoden
lectures
讲座
Type cursus
seminars
研讨会
Type cursus
tutorials
个别辅导
Type cursus
conferences
会议
Type cursus
What courses are offered by summer schools?
暑期学校提供哪些课程呢?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
When are the exams held?
考试何时举行?
Vragen wanneer de examens zijn
Where can I find information about all the courses available?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Is there a university sports center?
大学里有体育馆吗?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
How can I join student societies?
我如何加入学生组织?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
What are the estimated living costs in [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

What languages can I study at your school?
我在这里可以学习什么语言?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is there a placement test to assess my level?
有没有水平测试来评估我的水平?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Do you have a detailed description of the course?
您有课程的详细介绍吗?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
What is the maximum number of students in a class?
一个班级里最多有多少个学生?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
What facilities are there in your school?
贵校都有哪些设施?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Do you also arrange excursions?
请问你们安排郊游吗?
Vragen of de school ook excursies organiseert
What programs do you offer?
你们提供哪些项目呢?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

I am here to inquire about funding opportunities.
我想了解关于助学金的信息。
Zich informeren over beurzen
Which bodies can fund my studies?
有哪些组织可以资助我的学习?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
I need financial help for ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tuition fees
学费
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
my living expenses
生活费用
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
childcare
儿童托管
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
What kinds of scholarships are available?
请问有哪些奖学金?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

I would like to validate my degree certificate in [country].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Do you have a list of the certified translators in [language]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Where can I get a certificate of equivalency?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen