Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

我想要进入大学学习。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
我想要申请______________课程。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
本科生
ปริญญาตรี
cursussen
研究生
บัณฑิตวิทยาลัย
cursussen
博士生
ปริญญาเอก
cursussen
全日制
เต็มเวลา
cursussen
非全日
นอกเวลา
cursussen
网上课程
ออนไลน์
cursussen
我想要在这所大学学习___________。
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
一学期
หนึ่งภาคการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
一学年
หนึ่งปีการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
请问学生工作有什么限制?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
我需要提供材料原件还是复印件?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
请问该所大学的入学要求是什么?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
请问大学能保证我的住宿吗?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
课程内容涵盖实习吗?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
我如何才能查看我的申请进程呢?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
对【语言】的要求是什么?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informatie vragen over het systeem
学分制
หน่วยกิตวิชา
Type systeem
打分制
การให้คะแนน
Type systeem
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
这里的教学风格是什么样的?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Vragen naar de leermethoden
这里有_____________?
มี _____________ ไหม
Vragen naar de leermethoden
讲座
การบรรยาย
Type cursus
研讨会
การสัมมนา
Type cursus
个别辅导
การกวดวิชา
Type cursus
会议
การประชุม
Type cursus
暑期学校提供哪些课程呢?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
考试何时举行?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vragen wanneer de examens zijn
我在哪里能找到所有的课程信息?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
大学里有体育馆吗?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
我如何加入学生组织?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
在【城市】居住的生活成本大概多少?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

我在这里可以学习什么语言?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
有没有水平测试来评估我的水平?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
您有课程的详细介绍吗?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
一个班级里最多有多少个学生?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
贵校都有哪些设施?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
请问你们安排郊游吗?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vragen of de school ook excursies organiseert
你们提供哪些项目呢?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

我想了解关于助学金的信息。
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Zich informeren over beurzen
有哪些组织可以资助我的学习?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
我需要 ____________的财政补贴。
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
学费
ค่าเล่าเรียน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
生活费用
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
儿童托管
การดูแลเด็ก
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
请问有哪些奖学金?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

我想要在【国家】认证我的学位证书。
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen