Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Je voudrais louer _______.
Aangeven dat u iets wil huren
ห้องพัก
une chambre
Type accomodatie
แฟลต / ห้องชุด
un appartement
Type accomodatie
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
un studio
Type accomodatie
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
une maison individuelle
Type accomodatie
บ้านแฝด
une maison jumelée
Type accomodatie
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
une maison mitoyenne
Type accomodatie
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Combien coûte le loyer par mois ?
Vragen hoeveel de huur is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Les charges sont-elles inclues ?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
เงินมัดจำคือเท่าไร
Quel est le montant de la caution ?
Vragen hoeveel de borg is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
ห้องชุด ________________
L'appartement est ____________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meublé
Staat van het appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
non meublé
Staat van het appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Combien de personnes partagent ce logement ?
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pour combien de temps louez-vous ?
Vragen hoe lang de huurperiode is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Vragen of u een parkeerplaats heeft
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
___________ ใช้งานได้ไหม
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Vragen of de faciliteiten werken
ท่อประปา
la plomberie
Faciliteiten
เครื่องทำความร้อน
le chauffage
Faciliteiten
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Où est le thermostat ?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Vragen waarom het huis verkocht wordt
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
การขายรวมอะไรบ้าง
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben