Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

Ik zou graag _______________ huren.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Aangeven dat u iets wil huren
een kamer
ห้องพัก
Type accomodatie
een appartement
แฟลต / ห้องชุด
Type accomodatie
een studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type accomodatie
een vrijstaande woning
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type accomodatie
een half-open bebouwing
บ้านแฝด
Type accomodatie
een gesloten bebouwing
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type accomodatie
Hoeveel is de maandelijkse huur?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Vragen hoeveel de huur is
Zijn alle kosten inbegrepen?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
Hoeveel is de borg?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Vragen hoeveel de borg is
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
Het appartement is ________________.
ห้องชุด ________________
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
gemeubileerd
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Staat van het appartement
ongemeubileerd
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Staat van het appartement
Zijn huisdieren toegestaan?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
Kan ik de meterstanden bekijken?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
Hoe lang is de huurperiode?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Vragen hoe lang de huurperiode is
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
Welke renovaties zijn er al gedaan?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Vragen of u een parkeerplaats heeft
Werd hier ooit iemand vermoord?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
Werkt ___________ ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Vragen of de faciliteiten werken
het sanitair
ท่อประปา
Faciliteiten
de verwarming
เครื่องทำความร้อน
Faciliteiten
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
Waar is de thermostaat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
Hoe lang staat het huis al te koop?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
Waarom verkopen de eigenaars dit?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Vragen waarom het huis verkocht wordt
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
Wat is inbegrepen in de verkoop?
การขายรวมอะไรบ้าง
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
Kan u het huis van de markt halen?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben